bulkverlading vrachtwagens

Tip ons een oplossing Hoe kies ik een oplossing?

Risico's & Oplossingen

Branche-afspraken fysieke belasting

 • Beoordelingsmethodiek

  • duwen/ trekken

   Met behulp van een unster vaststellen welke kracht ontwikkeld wordt om een last te trekken / duwen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar de kracht die nodig is om de last op gang te brengen en de kracht die nodig is om de last op gang te houden.

   Print deze afspraak

  • reiken

   Voor een uitgebreide analyse van reiken tijdens werkzaamheden, klik dan hier

   Print deze afspraak

  • repeterende arbeid

   Voor een uitgebreide analyse van repeterende arbeid, klik dan hier

   Print deze afspraak

  • staan

   Bepaling van de duur dat iemand, gedurende een werkperiode, op een en dezelfde plek staat.

   Print deze afspraak

  • tillen

   Wegen van de last die getild wordt. Voor een uitgebreidere analyse van tilwerkzaamheden klik dan hier.

   Print deze afspraak

 • Gedrag

  • Bewustwording directie

   Uit onderzoek blijkt dat bewustwording op het gebied van arbeidsomstandigheden van het hoogste management een bepalende factor is in het succes van het beheersen van arborisico's in een bedrijf. Zij bepalen immers het niveau van beheersmaatregelen dat genomen wordt in het bedrijf. Deze bewustwording kan vergroot worden door arbeidsomstandigheden periodiek in de directie te bespreken.

   Print deze afspraak

  • Frequentie voorlichting fysieke belasting afhankelijk van de mate van fysieke belasting

   De frequentie waarmee voorlichting wordt aangeboden is afhankelijk van de mate waarin fysieke belasting een risicofactor is voor de werknemer. Relevante factoren hierbij zijn:

   • het gewicht dat getild moet worden;
   • de frequentie waarmee tilhandelingen verricht moeten worden;
   • de belasting die optreedt bij duwen en/of trekken;
   • de belasting die optreedt bij reiken en
   • de belasting die optreedt ten gevolge van langdurig staan.

   Biedt dit onderzoek met de volgende frequentie aan:

   • Indien minimaal 1 factor belastend is in de dagelijkse werkzaamheden:             een keer per 4 jaar;
   • Indien minimaal 3 factoren belastend zijn in de dagelijkse werkzaamheden:      een keer per 2 jaar;
   • Indien 5 factoren belastend zijn in de dagelijkse werkzaamheden:                         jaarlijks

   Print deze afspraak

  • Hulpmiddeleninstructie

   Er bestaan hulpmiddelen die het werk vergemakkelijken, maar door medewerkers niet (juist) gebruikt worden. Periodieke instructie verbetert het gebruik van hulpmiddelen en reduceert daarmee de belasting.

   Print deze afspraak

  • Sanctiebeleid

   Daar waar medewerkers geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en het aanspreken door een leidinggevende daarop onvoldoende effectief blijkt, is het instellen van een sanctiebeleid een sluitsteen om tot veilig gedrag te komen. Ook kan sanctiebeleid noodzakelijk zijn om te komen tot een op de juiste wijze omgaan met ter beschikking gestelde hulpmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Toezicht en handhaving gebruik hulpmiddelen

   De wijze waarop werknemers omgaan met ter beschikking gestelde hulpmiddelen bepaalt voor een belangrijk de effectiviteit van de beheersmaatregel. De praktijk leert dat toezicht op het gebruik van hulpmiddelen een onmisbare schakel is in het beheersen van het risico.

   Print deze afspraak

  • Training lijnmanagement

   Lijnmanagers hebben als taak om medewerkers te informeren over (on) gezonde arbeidsomstandigheden en om medewerkers aan te spreken op ongezond gedrag. Daartoe dienen de lijnmanagers de sociale en inhoudelijke deskundigheid te hebben. Als zij deze niet voldoende hebben, worden zij op deze aspecten getraind.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Werknemers spreken elkaar aan op (on)juist gedrag

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   In bedrijven waar werknemers anderen aanspreken op ongewenst (arbo)gedrag, zijn de arbeidsomstandigheden beter dan in bedrijven waar dat niet gebeurd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanspreken op het gebruik maken van ter beschikking gestelde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

 • Gezondheidsbewaking

  • Frequentie periodiek medisch onderzoek

   De frequentie waarmee periodiek medisch onderzoek wordt aangeboden is afhankelijk van de mate waarin fysieke belasting een risicofactor is voor de werknemer. Relevante factoren hierbij zijn:

   • het gewicht dat getild moet worden;
   • de frequentie waarmee tilhandelingen verricht moeten worden;
   • de belasting die optreedt bij duwen en/of trekken;
   • de belasting die optreedt bij reiken en
   • de belasting die optreedt ten gevolge van langdurig staan.

   Biedt het onderzoek aan met de volgende frequentie:

   • Indien minimaal 1 factor belastend is in de dagelijkse werkzaamheden:           een keer per 4 jaar;
   • Indien minimaal 3 factoren belastend zijn in de dagelijkse werkzaamheden:    een keer per 2 jaar;
   • Indien 5 factoren belastend zijn in de dagelijkse werkzaamheden:                      jaarlijks

   Print deze afspraak

 • Grenswaarden

  • Beoordeling vooraf van fysieke belasting bij nieuwe werkplek

   Beoordeel bij (her)ontwerp van werkplekken vooraf de fysieke belasting van medewerkers. Pas het ontwerp aan indien de fysieke belasting een gezondheidsrisico met zich meebrengt.

   Print deze afspraak

  • Maximaal gewicht ingekochte zakken

   Zakken die ingekocht worden en die mogelijk handmatig getild worden, zijn nooit zwaarder dan 25 kg netto.

   Print deze afspraak

  • Maximaal tilgewicht: 25 kg

   Handmatig tillen:
   Werkgever en werknemers spreken af dat zij in de arbocatalogus alleen afspraken maken over structurele tilwerkzaamheden.

   Structurele tilwerkzaamheden:
   Indien er sprake is van werkzaamheden waarbij structureel tilwerkzaamheden worden verricht die dusdanig zwaar zijn dat zij, op termijn, tot gezondheids-schade leiden, dan wordt bij deze werkzaamheden in alle gevallen gebruik gemaakt van tilhulpmiddelen. Tilhulpmiddelen worden door de werkgever ter beschikking gesteld en door de werknemers gebruikt.
   Onder de voorwaarde dat tilhulpmiddelen worden gebruikt, waardoor de feitelijke tilbelasting significant gereduceerd wordt, blijft daardoor het gebruik van zakken van 25 kg mogelijk.
    

   Print deze afspraak

  • Structurele tilwerkzaamheden

   Indien er sprake is van werkzaamheden waarbij structureel tilwerkzaamheden worden verricht die dusdanig zwaar zijn dat zij, op termijn, tot gezondheids-schade leiden, dan wordt bij deze werkzaamheden in alle gevallen gebruik gemaakt van tilhulpmiddelen. Tilhulpmiddelen worden door de werkgever ter beschikking gesteld en door de werknemers gebruikt.

   Print deze afspraak

  • Uitvoeren van jaarlijkse evaluatie van werkplekken met zwaar werk.

   Jaarlijkse beoordeling / evaluatie van werkplekken waar gemiddeld meer dan twee uur per dag:

   • lasten gedragen moeten worden en/of
   • lasten geduwd en/of getrokken moeten worden en/of
   • repeterende handelingen verricht worden en/of
   • in een onnatuutlijke houding gewerkt wordt.

   Print deze afspraak

 • Organisatorisch

  • Fysieke belasting als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

   Stel ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen vooraf eisen aan de ergonomie van de betreffende machine / gereedschap. Let bij de aankoop van een nieuwe machine ook op aspecten als het bereikbaar zijn van de in- en de uitvoer, staan en zitten bij de machine, de bereikbaarheid van alle knoppen etc.

   Print deze afspraak

  • Fysieke belasting als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

   Evalueer na installatie van een nieuwe machine of de ergonomie van de machine in de praktijk voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen, dat is opgesteld ten behoeve van de aanschaf van de nieuwe machine.

   Print deze afspraak

  • Programma voor onderhoud

    

   Het opstellen en uitvoeren van een programma voor periodiek preventief onderhoud, voorkomt ook dat, afhankelijk van de factoren die voorkomen:

   • geluid dat de machine produceert niet toeneemt door gebruik;
   • de hoeveelheid stof / stoffen die vrijkomen niet toenemen door gebruik;
   • fysieke belastingsproblemen periodiek worden besproken en daardoor eerder verholpen;
   • de beveiliging van de machine periodiek gecontroleerd wordt en eventuele fouten / tekorten daarin sneller worden geconstateerd en verholpen.

    

   Print deze afspraak

  • Zwangerschap

   Sociale partners spreken af dat aan elke zwangere vrouw die aan prioritaire risico's wordt blootgesteld, een zwangerschapsspreekuur wordt aangeboden.

   De zwangere vrouw meldt (zo snel mogelijk) aan haar leidinggevende dat zij zwanger is.

   De leidinggevende stuurt haar vervolgens zo snel mogelijk door naar de bedrijfsarts met als doel om afspraken te maken welke werkzaamheden de vrouw wel, in aangepaste vorm, of niet meer mag verrichten.

   De bedrijfsarts stelt de leidinggevende van deze, dwingende, afspraken op de hoogte. Tijdens het eerste bezoek geeft de bedrijfsarts aan of het wenselijk is dat er ook een consult plaats vindt vlak voordat de zwangere vrouw met zwangerschapsverlof gaat. Dit kan zinvol zijn zodat de bedrijfsarts de zwangere onder meer voor kan lichten over de mogelijke risico's van het geven van borstvoeding indien de vrouw blootgesteld kan zijn geweest aan (mogelijk schadelijke) stoffen die in de moedermelk aanwezig kunnen zijn.

   Bij hervatting van de werkzaamheden heeft de vrouw recht om een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Dit is met name relevant indien de vrouw, bijvoorbeeld ten gevolge van complicaties tijdens zwangerschap en/of bevalling, twijfelt of zij het eigen werk al dan niet in aangepaste vorm, kan hervatten.

   De vrouw wordt door middel van een brochure voorgelicht over de meest recente wetenschappelijke inzichten over de effecten die bepaalde risicofactoren op zwangere vrouwen die werken kunnen hebben, en over de rechten en plichten van zwangere vrouwen. Deze inzichten zijn ondermeer verwoord in de richtlijn 'zwangerschap en arbeid' die de bedrijfsartsen hanteren. In deze brochure is ook opgenomen wanneer de vrouw voor een second opinion bij het UWV terecht kan. De brochure wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.

   Indien een vrouw het niet eens is met de werkzaamheden die zij volgens de bedrijfsarts zou kunnen verrichten, dan staat het haar altijd vrij hierover een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen. De kosten voor alle consulten bij bedrijfsartsen die gehouden zijn in het kader van het zwangerschapsspreekuur zijn voor kosten van de werkgever.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Inschakelen bewegingsadviseur

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   Een bewegingsadviseur (bv ergotherapeut of ergonoom) kijkt samen met de medewerker wat eventuele knelpunten zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Een bewegingsadviseur kan medewerkers bijvoorbeeld leren handelingen anders uit te voeren of leren om te gaan met hulpmiddelen.

   Print deze afspraak