Branche-afspraken geluid

Wat zijn branche-afspraken?

Branche-afspraken geluid

 • Beoordelingsmethodiek

  • 1 meter regel

   Praktijkbeoordeling: Indien een ander op 1 meter afstand te verstaan is zonder dat die persoon met stemverheffing hoeft te spreken, dan is het geluidniveau op die plaats lager dan 80 dB(A)

   Print deze afspraak

  • Gebruik branchegegevens

   Indien op brancheniveau bekend is wat gemiddeld voorkomende blootstellingsniveaus zijn, dan kan daar gebruik van gemaakt worden. Hierdoor is het uitvoeren van metingen niet in alle gevallen noodzakelijk.

   Print deze afspraak

  • Uitvoeren van geluidmetingen

   Zekerheid over de geluidniveaus waar medewerkers aan bloot staan en/of door machines geproduceerd worden, kan verkregen worden door het uitvoeren van geluidmetingen. Het uitvoeren van geluidmetingen is echter niet in alle gevallen noodzakelijk. Er kan vaak ook gebruik gemaakt worden van schattingsmethodieken. Voor de wijze waarop geluidmetingen uitgevoerd kunnen worden, klik dan hier.

   Print deze afspraak

 • Gedrag

  • Bewustwording directie

   Uit onderzoek blijkt dat bewustwording op het gebied van arbeidsomstandigheden van het hoogste management een bepalende factor is in het succes van het beheersen van arborisico's in een bedrijf. Zij bepalen immers het niveau van beheersmaatregelen dat genomen wordt in het bedrijf. Deze bewustwording kan vergroot worden door arbeidsomstandigheden periodiek in de directie te bespreken.

   Print deze afspraak

  • Frequentie voorlichting geluid afhankelijk van gemiddelde dagdosis

   De frequentie waarmee voorlicht wordt aangeboden is afhankelijk van de dagdosis waar werknemers aan blootstaan:

   • vanaf 80 dB(A): minimaal een keer per 4 jaar;
   • vanaf 85 dB(A): minimaal een keer per 2 jaar;
   • vanaf 90 dB(A): minimaal jaarlijks.

   Print deze afspraak

  • Sanctiebeleid

   Daar waar medewerkers geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en het aanspreken door een leidinggevende daarop onvoldoende effectief blijkt, is het instellen van een sanctiebeleid een sluitsteen om tot veilig gedrag te komen. Ook kan sanctiebeleid noodzakelijk zijn om te komen tot een op de juiste wijze omgaan met ter beschikking gestelde hulpmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Toezicht en handhaving gebruik hulpmiddelen

   De wijze waarop werknemers omgaan met ter beschikking gestelde hulpmiddelen bepaalt voor een belangrijk de effectiviteit van de beheersmaatregel. De praktijk leert dat toezicht op het gebruik van hulpmiddelen een onmisbare schakel is in het beheersen van het risico.

   Print deze afspraak

  • Toezicht gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

   De werkgever ziet er op toe dat medewerkers gebruik maken van de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Training lijnmanagement

   Lijnmanagers hebben als taak om medewerkers te informeren over (on) gezonde arbeidsomstandigheden en om medewerkers aan te spreken op ongezond gedrag. Daartoe dienen de lijnmanagers de sociale en inhoudelijke deskundigheid te hebben. Als zij deze niet voldoende hebben, worden zij op deze aspecten getraind.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Gehoorbeschermingsmiddelen dragen bij incidentele blootstelling > 80 dB(A).

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   Indien een werknemer slechts incidenteel (en kortstondig) blootstaat aan geluidniveaus die hoger zijn dan 80 dB(A), is het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen niet verplicht. Dragen van gehoorbescherming wordt wel aanbevolen. Voor leidinggevenden is voorbeeldgedrag essentieel om geloofwaardig te kunnen handhaven.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Werknemers spreken elkaar aan op (on)juist gedrag

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   In bedrijven waar werknemers anderen aanspreken op ongewenst (arbo)gedrag, zijn de arbeidsomstandigheden beter dan in bedrijven waar dat niet gebeurd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanspreken op het gebruik maken van ter beschikking gestelde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

 • Gezondheidsbewaking

  • Frequentie periodiek gehooronderzoek

   De frequentie waarmee gehooronderzoek wordt aangeboden is afhankelijk van de dagdosis waar werknemers aan blootstaan.

   • Vanaf 80 dB(A):  1 x keer per 4 jaar;
   • Vanaf 85 dB(A):  1 x keer per 2 jaar;
   • Vanaf 90 dB(A):   jaarlijks

   Print deze afspraak

 • Grenswaarden

  • Dagdosis < 80 dB(A)

   Een medewerker die bloot wordt gesteld aan geluidnivaus die hoger zijn dan 80 dB(A), kan gehoorschade oplopen. Een medewerker mag daarom niet bloot staan aan geluidniveau's met een dagdosis hoger dan 80 dB(A).

   Print deze afspraak

  • Markering zones schadelijk geluid & handhaving (> 80 dB(A))

   Een werkgever geeft door middel van borden aan waar geluidniveaus schadelijk kunnen zijn voor het gehoor. De werkgever ziet toe en handhaaft vanaf dit niveau het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Verplicht dragen van gehoorbeschermingsmiddelen (dagdosis > 80 dB(A))

   Werknemers zijn verplicht gehoorbeschermingsmiddelen te dragen indien zij blootstaan aan gemiddelde geluidniveaus die hoger zijn dan 80 dB(A). Werknemers dragen hierin een eigen verantwoordelijkheid.

   Print deze afspraak

 • Organisatorisch

  • Geluid als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

   Stel ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen vooraf eisen aan het maximale geluidniveau dat de betreffende machine / gereedschap mag produceren. Bij voorkeur is het geluidniveau lager dan 80 dB(A). Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, spreek dan met de leverancier af dat de machine in de praktijk evenveel geluid produceert als de leverancier belooft. Ervaring leert dat de door de leveranciers gepresenteerde geluidniveaus in de praktijk zelden gehaald worden. Spreek schriftelijk af wat de actie van de leverancier moet zijn als de machine te veel geluid produceert: een boete betalen of het geluidniveau van de machine verlagen.

   Print deze afspraak

  • Geluid als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

   Evalueer na installatie van een nieuwe machine of het in de praktijk geproduceerde geluidniveau voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen dat is opgesteld bij de aanschaf van de nieuwe machine.

   Print deze afspraak

  • Programma voor onderhoud

    

   Het opstellen en uitvoeren van een programma voor periodiek preventief onderhoud, voorkomt ook dat, afhankelijk van de factoren die voorkomen:

   • geluid dat de machine produceert niet toeneemt door gebruik;
   • de hoeveelheid stof / stoffen die vrijkomen niet toenemen door gebruik;
   • fysieke belastingsproblemen periodiek worden besproken en daardoor eerder verholpen;
   • de beveiliging van de machine periodiek gecontroleerd wordt en eventuele fouten / tekorten daarin sneller worden geconstateerd en verholpen.

    

   Print deze afspraak

  • Zwangerschap

   Sociale partners spreken af dat aan elke zwangere vrouw die aan prioritaire risico's wordt blootgesteld, een zwangerschapsspreekuur wordt aangeboden.

   De zwangere vrouw meldt (zo snel mogelijk) aan haar leidinggevende dat zij zwanger is.

   De leidinggevende stuurt haar vervolgens zo snel mogelijk door naar de bedrijfsarts met als doel om afspraken te maken welke werkzaamheden de vrouw wel, in aangepaste vorm, of niet meer mag verrichten.

   De bedrijfsarts stelt de leidinggevende van deze, dwingende, afspraken op de hoogte. Tijdens het eerste bezoek geeft de bedrijfsarts aan of het wenselijk is dat er ook een consult plaats vindt vlak voordat de zwangere vrouw met zwangerschapsverlof gaat. Dit kan zinvol zijn zodat de bedrijfsarts de zwangere onder meer voor kan lichten over de mogelijke risico's van het geven van borstvoeding indien de vrouw blootgesteld kan zijn geweest aan (mogelijk schadelijke) stoffen die in de moedermelk aanwezig kunnen zijn.

   Bij hervatting van de werkzaamheden heeft de vrouw recht om een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Dit is met name relevant indien de vrouw, bijvoorbeeld ten gevolge van complicaties tijdens zwangerschap en/of bevalling, twijfelt of zij het eigen werk al dan niet in aangepaste vorm, kan hervatten.

   De vrouw wordt door middel van een brochure voorgelicht over de meest recente wetenschappelijke inzichten over de effecten die bepaalde risicofactoren op zwangere vrouwen die werken kunnen hebben, en over de rechten en plichten van zwangere vrouwen. Deze inzichten zijn ondermeer verwoord in de richtlijn 'zwangerschap en arbeid' die de bedrijfsartsen hanteren. In deze brochure is ook opgenomen wanneer de vrouw voor een second opinion bij het UWV terecht kan. De brochure wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.

   Indien een vrouw het niet eens is met de werkzaamheden die zij volgens de bedrijfsarts zou kunnen verrichten, dan staat het haar altijd vrij hierover een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen. De kosten voor alle consulten bij bedrijfsartsen die gehouden zijn in het kader van het zwangerschapsspreekuur zijn voor kosten van de werkgever.

   Print deze afspraak

Risico's & Oplossingen