Oplossingen machine veiligheid

Tip ons een oplossing Hoe kies ik een oplossing?

Risico's & Oplossingen

Branche-afspraken machine veiligheid

 • Beoordelingsmethodiek

  • Periodieke controle veiligheidsvoorzieningen

   Gebruik een gevalideerde checklist bij het uitvoeren van een periodieke controle van veiligheidsvoorzieningen. Klik hier voor een voorbeeld.

   Print deze afspraak

  • Risicocheck machine

   Gebruik een gevalideerde checklist bij het uitvoeren van een risicocheck voor machines. Klik hier voor een voorbeeld.

   Print deze afspraak

  • Risicocheck opstellen nieuwe opstelling machine

   Gebruik een gevalideerde checklist bij het uitvoeren van een risicocheck voor een nieuwe opstelling van machines.Klik hier voor een voorbeeld.

   Print deze afspraak

 • Gedrag

  • Bewustwording directie

   Uit onderzoek blijkt dat bewustwording op het gebied van arbeidsomstandigheden van het hoogste management een bepalende factor is in het succes van het beheersen van arborisico's in een bedrijf. Zij bepalen immers het niveau van beheersmaatregelen dat genomen wordt in het bedrijf. Deze bewustwording kan vergroot worden door arbeidsomstandigheden periodiek in de directie te bespreken.

   Print deze afspraak

  • Frequentie voorlichting machineveiligheid

   Er wordt jaarlijks voorlichting gegeven over machineveiligheid. Hierbij wordt specifiek stil gestaan bij het gedrag van werknemer bij het omgaan met machines.

   Print deze afspraak

  • Instructie

   Instructie over juist gebruik van een machine voorkomt dat medewerkers de machine onbewust op een onveilige wijze gebruiken.

   Print deze afspraak

  • Opleiding voor bediening machines

   Werkzaamheden aan een machine worden alleen zelfstandig uitgevoerd door een werknemer die daarvoor (intern) is opgeleid.

   Print deze afspraak

  • Sanctiebeleid

   Daar waar medewerkers geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en het aanspreken door een leidinggevende daarop onvoldoende effectief blijkt, is het instellen van een sanctiebeleid een sluitsteen om tot veilig gedrag te komen. Ook kan sanctiebeleid noodzakelijk zijn om te komen tot een op de juiste wijze omgaan met ter beschikking gestelde hulpmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Toezicht en handhaving gebruik hulpmiddelen

   De wijze waarop werknemers omgaan met ter beschikking gestelde hulpmiddelen bepaalt voor een belangrijk de effectiviteit van de beheersmaatregel. De praktijk leert dat toezicht op het gebruik van hulpmiddelen een onmisbare schakel is in het beheersen van het risico.

   Print deze afspraak

  • Training lijnmanagement

   Lijnmanagers hebben als taak om medewerkers te informeren over (on) gezonde arbeidsomstandigheden en om medewerkers aan te spreken op ongezond gedrag. Daartoe dienen de lijnmanagers de sociale en inhoudelijke deskundigheid te hebben. Als zij deze niet voldoende hebben, worden zij op deze aspecten getraind.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Gedragsbe├»nvloedening via SUSA

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   Ongevallen met machines hebben vaak te maken met onveilige handelingen van medewerkers. Er zijn hulpmiddelen die het gedrag van medewerkers proberen te beïnvloedening . SUSA (Safe and UnSafe Acts) is een hulpmiddel waarmee werknemers elkaar aanspreken op onveilig en ongezond gedrag. Dit programma werkt met een lijst met (on)gewenste gedragingen. http://www.susatracking.com/STS%20Flyer.pdf

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Gedragsbe├»nvloeding via TRA's

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   Ongevallen met machines hebben vaak te maken met onveilige handelingen van medewerkers. Er zijn hulpmiddelen die het gedrag van medewerkers proberen te beïnvloeden. Het uitvoeren van TaakRisicoAnalyses (TRA's) is een van deze hulpmiddelen. Het doel van TRA's is om van bepaalde risicovolle taken de risico's op te sporen en op te heffen of, als dat niet lukt, te verminderen.Voor meer informatie: klik dan hier

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Werknemers spreken elkaar aan op (on)juist gedrag

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   In bedrijven waar werknemers anderen aanspreken op ongewenst (arbo)gedrag, zijn de arbeidsomstandigheden beter dan in bedrijven waar dat niet gebeurd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanspreken op het gebruik maken van ter beschikking gestelde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

 • Gezondheidsbewaking

  • Periodiek Medisch Onderzoek

   Een medewerker wordt minimaal een keer per vier jaar aangeboden om deel te nemen aan een Periodiek Medisch Onderzoek.

   Print deze afspraak

 • Organisatorisch

  • Afstemming productie en TD

   Ongevallen met machines hebben vaak te maken met onveilige handelingen van medewerkers. Zij verwijderen bijvoorbeeld beschermkappen om sneller storingen te kunnen verhelpen. Overleg tussen operators en de Technische Dienst zorgt er voor dat eventuele knelpunten bij de bediening van de machine sneller aan het licht komen en verholpen kunnen worden.

   Print deze afspraak

  • Gebruikershandleiding

   Gebruikershandleiding is de verzamelnaam voor onderhoudsvoorschriften (voor gespecialiseerd personeel) en gebruiksaanwijzing (voor bediening). De handleiding is afgestemd op het kennis- en ervaringsniveau van de doelgroep. Een handleiding kan helpen bij een juist gebruik van machines en hulpmiddelen. Een juist gebruik van machines en hulpmiddelen reduceert de kans op ongevallen.

   Print deze afspraak

  • Lock-out

   Lockout is een beheersactiviteit die er voor zorgt dat machines op de juiste wijze ontkoppeld worden voorafgaand aan werkzaamheden. Lock-out is het toepassen van bijvoorbeeld sloten of vergrendelingen. Dit voorkomt het inschakelen van een machine terwijl er mensen onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. Kern is dat de energiebron(nen) zijn vergrendeld met sloten waarvan de mensen die aan de machine werken de sleutels in hun bezit hebben.

   Print deze afspraak

  • Machine veiligheid als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

   Stel bij aanschaf of aanpassing van machines vooraf vast aan welke veiligheidseisen de machine moet voldoen. Zorg er voor dat de machine minimaal voorzien is van een CE markering en een technisch constructiedossier.

   Print deze afspraak

  • Machine veiligheid als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

   Evalueer na installatie van een nieuwe machine of de machine veiligheid in de praktijk voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen.

   Print deze afspraak

  • Messenbeleid

   Er wordt een beleid geformuleerd waarin opgenomen is hoe met welk type mes omgegaan kan / moet worden.

   Print deze afspraak

  • Periodieke controle veiligheidsvoorzieningen

   Veiligheidsvoorzieningen worden periodiek gecontroleerd. Dit betreft bijvoorbeeld de werking van de noodstop en de beveiliging van een machine.

   Print deze afspraak

  • Programma voor onderhoud

    

   Het opstellen en uitvoeren van een programma voor periodiek preventief onderhoud, voorkomt ook dat, afhankelijk van de factoren die voorkomen:

   • geluid dat de machine produceert niet toeneemt door gebruik;
   • de hoeveelheid stof / stoffen die vrijkomen niet toenemen door gebruik;
   • fysieke belastingsproblemen periodiek worden besproken en daardoor eerder verholpen;
   • de beveiliging van de machine periodiek gecontroleerd wordt en eventuele fouten / tekorten daarin sneller worden geconstateerd en verholpen.

    

   Print deze afspraak

  • SOS meldingen

   Operators zijn zich in veel gevallen bewust van gevaarlijke situaties en/of verbeterpunten. Het inrichten van een structuur om melden van dit soort situaties te vergemakkelijken en de voortgang van verbeteracties te bewaken verbetert de veiligheid en de efficiency van het productieproces. SOS: Signalering Onveilige Situaties.

   Print deze afspraak

  • Zwangerschap

   Sociale partners spreken af dat aan elke zwangere vrouw die aan prioritaire risico's wordt blootgesteld, een zwangerschapsspreekuur wordt aangeboden.

   De zwangere vrouw meldt (zo snel mogelijk) aan haar leidinggevende dat zij zwanger is.

   De leidinggevende stuurt haar vervolgens zo snel mogelijk door naar de bedrijfsarts met als doel om afspraken te maken welke werkzaamheden de vrouw wel, in aangepaste vorm, of niet meer mag verrichten.

   De bedrijfsarts stelt de leidinggevende van deze, dwingende, afspraken op de hoogte. Tijdens het eerste bezoek geeft de bedrijfsarts aan of het wenselijk is dat er ook een consult plaats vindt vlak voordat de zwangere vrouw met zwangerschapsverlof gaat. Dit kan zinvol zijn zodat de bedrijfsarts de zwangere onder meer voor kan lichten over de mogelijke risico's van het geven van borstvoeding indien de vrouw blootgesteld kan zijn geweest aan (mogelijk schadelijke) stoffen die in de moedermelk aanwezig kunnen zijn.

   Bij hervatting van de werkzaamheden heeft de vrouw recht om een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Dit is met name relevant indien de vrouw, bijvoorbeeld ten gevolge van complicaties tijdens zwangerschap en/of bevalling, twijfelt of zij het eigen werk al dan niet in aangepaste vorm, kan hervatten.

   De vrouw wordt door middel van een brochure voorgelicht over de meest recente wetenschappelijke inzichten over de effecten die bepaalde risicofactoren op zwangere vrouwen die werken kunnen hebben, en over de rechten en plichten van zwangere vrouwen. Deze inzichten zijn ondermeer verwoord in de richtlijn 'zwangerschap en arbeid' die de bedrijfsartsen hanteren. In deze brochure is ook opgenomen wanneer de vrouw voor een second opinion bij het UWV terecht kan. De brochure wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.

   Indien een vrouw het niet eens is met de werkzaamheden die zij volgens de bedrijfsarts zou kunnen verrichten, dan staat het haar altijd vrij hierover een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen. De kosten voor alle consulten bij bedrijfsartsen die gehouden zijn in het kader van het zwangerschapsspreekuur zijn voor kosten van de werkgever.

   Print deze afspraak