Branche-afspraken transportveiligheid

Wat zijn branche-afspraken?

Branche-afspraken transportveiligheid

 • Beoordelingsmethodiek

  • Checklist controle heftruck

   Bij het uitvoeren van periodieke keuring voor heftrucks wordt aandacht besteed aan de volgende punten:

   • de werking van de handrem,
   • de werking van de achteruitrijdbeveiliging,
   • de werking van de vorkvergrendeling;
   • de werking van het terugslagventiel van de hefcilinder,
   • de staat van de banden,
   • de staat van de zitvoorziening,
   • de staat van de veiligheidskooi,
   • de staat van de spiegels en
   • de staat van de verlichting.

   Print deze afspraak

 • Gedrag

  • Bewustwording directie

   Uit onderzoek blijkt dat bewustwording op het gebied van arbeidsomstandigheden van het hoogste management een bepalende factor is in het succes van het beheersen van arborisico's in een bedrijf. Zij bepalen immers het niveau van beheersmaatregelen dat genomen wordt in het bedrijf. Deze bewustwording kan vergroot worden door arbeidsomstandigheden periodiek in de directie te bespreken.

   Print deze afspraak

  • Hoogwerkers

   De kans op ongevallen neemt aantoonbaar af, als een medewerker die met een hoogwerker werkt, daarvoor is opgeleid. Deze opleiding wordt verzorgd door een externe partij, met een certificaat als aantoonbaar resultaat. Dit is voor elke gebruiker van toepassing.

   Print deze afspraak

  • Instructie

   Instructie over juist gebruik van een machine voorkomt dat medewerkers de machine onbewust op een onveilige wijze gebruiken.

   Print deze afspraak

  • Na- en bijscholing heftruckchauffer

   Periodieke, door een extern bureau gegeven, bijscholing van heftruckchauffeurs reduceert de kans op ongevallen. Elke heftruckchauffeur neemt deel aan deze na- en bijscholing. Dit resulteert in een nieuw certificaat.

   Print deze afspraak

  • Opleiden heftruckchauffeur

   De kans op ongevallen neemt aantoonbaar af, als een heftruckchauffeur als zodanig is opgeleid. Deze opleiding wordt verzorgd door een externe partij, met een certificaat als aantoonbaar resultaat.

   Print deze afspraak

  • Opleiden hijskraanmachinist

   De kans op ongevallen neemt aantoonbaar af, als een hijskraanmachinist als zodanig is opgeleid. Deze opleiding wordt verzorgd door een externe partij, met een certificaat als aantoonbaar resultaat. Dit is voor elke gebruiker van toepassing.

   Print deze afspraak

  • Sanctiebeleid

   Daar waar medewerkers geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en het aanspreken door een leidinggevende daarop onvoldoende effectief blijkt, is het instellen van een sanctiebeleid een sluitsteen om tot veilig gedrag te komen. Ook kan sanctiebeleid noodzakelijk zijn om te komen tot een op de juiste wijze omgaan met ter beschikking gestelde hulpmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Toezicht en handhaving gebruik hulpmiddelen

   De wijze waarop werknemers omgaan met ter beschikking gestelde hulpmiddelen bepaalt voor een belangrijk de effectiviteit van de beheersmaatregel. De praktijk leert dat toezicht op het gebruik van hulpmiddelen een onmisbare schakel is in het beheersen van het risico.

   Print deze afspraak

  • Training lijnmanagement

   Lijnmanagers hebben als taak om medewerkers te informeren over (on) gezonde arbeidsomstandigheden en om medewerkers aan te spreken op ongezond gedrag. Daartoe dienen de lijnmanagers de sociale en inhoudelijke deskundigheid te hebben. Als zij deze niet voldoende hebben, worden zij op deze aspecten getraind.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Werknemers spreken elkaar aan op (on)juist gedrag

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   In bedrijven waar werknemers anderen aanspreken op ongewenst (arbo)gedrag, zijn de arbeidsomstandigheden beter dan in bedrijven waar dat niet gebeurd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanspreken op het gebruik maken van ter beschikking gestelde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

 • Gezondheidsbewaking

  • Periodiek Medisch Onderzoek

   Een medewerker wordt minimaal een keer per vier jaar aangeboden om deel te nemen aan een Periodiek Medisch Onderzoek.

   Print deze afspraak

 • Grenswaarden

  • Maximale belastbaarheid stellingen

   Op elke stelling is aangegeven wat het maximale gewicht is van de last die in dat deel van de stelling geplaatst mag worden.

   Print deze afspraak

  • Maximale snelheid hefftruck

   De maximale snelheid voor een heftruck bedraagt binnen 10 km / uur en buiten maximaal 15 km/u. Een heftruck die alleen binnen rijdt, wordt begrenst op 10 km/uur.

   Print deze afspraak

  • Meerijden op heftruck

   Meerijden van werknemers op een heftruck is alleen toegestaan als daar een veilige plaats voor is ingericht. Met een veilige plaats wordt een extra stoel met veiligheidsgordel gebruikt.

   Print deze afspraak

  • Nieuwe machines hebben CE

   Nieuw aangeschafte machines zijn voorzien van CE markering. NB Indien een machine wordt aangepast nadat deze geleverd is, dan moet een nieuw CE-keurmerk verworven worden.

   Print deze afspraak

  • Periodieke keuring transportvoertuigen

   Machines en apparaten worden als gevolg van slijtage minder veilig. Transportvoertuigen (zoals heftrucks) worden regelmatig gekeurd. Voor de keuringstermijn geldt een ondergrens van eenmaal per jaar.

   Print deze afspraak

  • Risicocheck machine zonder CE

   Machines die voor 1-1-1995 zijn opgeleverd hoeven niet voorzien te zijn van een CE-keurmerk. Na aanschaf van een dergelijke machine wordt een risicocheck ('gezond verstand check') uitgevoerd.

   Print deze afspraak

  • Typeplaat en werklastdiagram

   Een heftruck is voorzien van een typeplaat en werklastdiagram. Met behulp van het werklastdiagram kan een heftruckchauffeur in één oogopslag bepalen of het veilig en verantwoord is de betreffende last op te nemen en te vervoeren.

   Print deze afspraak

 • Organisatorisch

  • Afzetten hoogte verschillen

   Het afzetten van plekken met hoogteverschillen waar heftrucktransport plaatsvindt, verkleint het risico van het kantelen van heftrucks.

   Print deze afspraak

  • Controles bij hijsen

   Het uitvoeren van controles voor aanvang van hijsen reduceert de kans op ongevallen. Deze controles hebben betrekking op: werklast; merkteken; afkeurnormen en of het gebruik in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

   Print deze afspraak

  • Gladde en effen vloeren voor heftrucktransport

   Het zorg dragen voor effen en gladde vloeren reduceert het risico op kantelen van heftrucks. Hiermee wordt tegelijkertijd de trillingsbelasting van de heftruckchauffeurs sterk gereduceerd;

   Print deze afspraak

  • Inspecties gestapelde goederen

   Plaatsen waar goederen in meerdere lagen opgestapeld staan worden periodiek gecontroleerd.

   Print deze afspraak

  • Periodieke controle heftruck

   Bij het uitvoeren van periodieke keuring voor heftrucks wordt aandacht besteed aan de volgende punten:

   • de werking van de handrem,
   • de werking van de achteruitrijdbeveiliging,
   • de werking van de vorkvergrendeling;
   • de werking van het terugslagventiel van de hefcilinder,
   • de staat van de banden,
   • de staat van de zitvoorziening,
   • de staat van de veiligheidskooi,
   • de staat van de spiegels en
   • de staat van de verlichting.

   Print deze afspraak

  • Periodieke controle hijskraan

   Een hijskraan wordt periodiek door een daarvoor gecertificeerd bedrijf gekeurd.

   Print deze afspraak

  • Periodieke controle hijsmiddelen

   Hijsmiddelen worden door de medewerker zelf voorafgaand aan gebruik en door een interne inspecteur periodiek beoordeeld.

   Print deze afspraak

  • Programma voor onderhoud

    

   Het opstellen en uitvoeren van een programma voor periodiek preventief onderhoud, voorkomt ook dat, afhankelijk van de factoren die voorkomen:

   • geluid dat de machine produceert niet toeneemt door gebruik;
   • de hoeveelheid stof / stoffen die vrijkomen niet toenemen door gebruik;
   • fysieke belastingsproblemen periodiek worden besproken en daardoor eerder verholpen;
   • de beveiliging van de machine periodiek gecontroleerd wordt en eventuele fouten / tekorten daarin sneller worden geconstateerd en verholpen.

    

   Print deze afspraak

  • Protocol veilig hijsen

   Het opstellen en uitvoeren van een protocol voor veilig hijsen reduceert de kans op ongevallen.

   Print deze afspraak

  • Veiligheid als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

   Stel bij aanschaf of aanpassing van machines vooraf vast aan welke veiligheidseisen de machine moet voldoen. Zorg er voor dat de machine minimaal voorzien is van een CE markering en een technisch constructiedossier.

   Print deze afspraak

  • Veiligheid als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

   Evalueer na installatie van een nieuwe machine of de machine veiligheid in de praktijk voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen.

   Print deze afspraak

  • Verkeersplan

   Scheiden van transport en looproutes verkleint de kans op aanrijdingen. Bedrijven waarin dagelijks verkeer met transportvoertuigen voorkomt, stellen daarom een verkeersplan op. Dit verkeersplan besteedt aandacht aan:

   • het scheiden van functies (voetpad/transportroute);
   • Rijrichtingen;
   • Rijgebieden;
   • Verkeersspiegels;
   • Waarschuwingsborden;
   • Deuren.

   Print deze afspraak

  • Verkeersregels

   Bedrijven waarin dagelijks verkeer met transportvoertuigen plaatsvindt stellen interne verkeersregels op. Daarbij is het 'wegenverkeersreglement' een goed uitgangspunt. De verkeersregels besteden in ieder geval aandacht aan:

   • Rijsnelheden en
   • Voorrangsregels;

   Print deze afspraak

  • Zwangerschap

   Sociale partners spreken af dat aan elke zwangere vrouw die aan prioritaire risico's wordt blootgesteld, een zwangerschapsspreekuur wordt aangeboden.

   De zwangere vrouw meldt (zo snel mogelijk) aan haar leidinggevende dat zij zwanger is.

   De leidinggevende stuurt haar vervolgens zo snel mogelijk door naar de bedrijfsarts met als doel om afspraken te maken welke werkzaamheden de vrouw wel, in aangepaste vorm, of niet meer mag verrichten.

   De bedrijfsarts stelt de leidinggevende van deze, dwingende, afspraken op de hoogte. Tijdens het eerste bezoek geeft de bedrijfsarts aan of het wenselijk is dat er ook een consult plaats vindt vlak voordat de zwangere vrouw met zwangerschapsverlof gaat. Dit kan zinvol zijn zodat de bedrijfsarts de zwangere onder meer voor kan lichten over de mogelijke risico's van het geven van borstvoeding indien de vrouw blootgesteld kan zijn geweest aan (mogelijk schadelijke) stoffen die in de moedermelk aanwezig kunnen zijn.

   Bij hervatting van de werkzaamheden heeft de vrouw recht om een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Dit is met name relevant indien de vrouw, bijvoorbeeld ten gevolge van complicaties tijdens zwangerschap en/of bevalling, twijfelt of zij het eigen werk al dan niet in aangepaste vorm, kan hervatten.

   De vrouw wordt door middel van een brochure voorgelicht over de meest recente wetenschappelijke inzichten over de effecten die bepaalde risicofactoren op zwangere vrouwen die werken kunnen hebben, en over de rechten en plichten van zwangere vrouwen. Deze inzichten zijn ondermeer verwoord in de richtlijn 'zwangerschap en arbeid' die de bedrijfsartsen hanteren. In deze brochure is ook opgenomen wanneer de vrouw voor een second opinion bij het UWV terecht kan. De brochure wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.

   Indien een vrouw het niet eens is met de werkzaamheden die zij volgens de bedrijfsarts zou kunnen verrichten, dan staat het haar altijd vrij hierover een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen. De kosten voor alle consulten bij bedrijfsartsen die gehouden zijn in het kader van het zwangerschapsspreekuur zijn voor kosten van de werkgever.

   Print deze afspraak

Risico's & Oplossingen