Machine veiligheid

Machineveiligheid

De wetgeving rondom machineveiligheid is onder te verdelen in twee categorieën:

  • het aanbrengen van een CE markering op nieuwe machines (machinerichtlijn) en
  • het definiëren van minimumeisen waaraan machines moeten voldoen (richtlijn Arbeidsmiddelen).

 

Machinerichtlijn
In deze richtlijn is vastgelegd hoe nieuwe producten en machines moeten worden beveiligd. Machines die aan de machinerichtlijn voldoen zijn herkenbaar aan de CE-markering.

In Nederland is de machinerichtlijn opgenomen in het Warenwetbesluit machines. Dit besluit stelt fabrikanten verantwoordelijk voor een veilige constructie van hun machines. Werkgevers zijn vervolgens verplicht om er voor te zorgen dat nieuwe machines aan dit besluit (blijven) voldoen door voldoende onderhoud. Indien machines met CE markering aan elkaar worden gekoppeld moet een nieuwe risicobeoordeling worden uitgevoerd. Indien machines worden gewijzigd dan moet de machine opnieuw worden beoordeeld conform de richtlijnen van CE markering.

 

CE markering

 Verplichting kopen machine met CE markering
De Richtlijn Arbeidsmiddelen stelt de werkgever in artikel 4.1 (7.2 van het Arbobesluit) verplicht om veilige arbeidsmiddelen in te kopen (voorzien van CE-markering). CE-markering moet worden aangebracht voordat de machine in bedrijf wordt gesteld. Verantwoordelijk hiervoor is de fabrikant, importeur (let op, de werkgever kan zelf ook fabrikant of importeur zijn), of een in de gemeenschap gevestigde gevolmachtigde.

Verplichting controle CE markering
De werkgever is formeel niet verplicht om de juiste uitvoering van de CE-markering te controleren. Uit onderzoek van onder andere de Arbeidsinspectie is gebleken dat 60% van de machines die in de handel worden gebracht, niet op de juiste wijze van de CE-markering is voorzien. De werkgever behoudt ondanks de aanwezigheid van een CE-markering zijn werkgeversaansprakelijkheid bij een ongeval als een onveilige machine aan werknemers ter beschikking wordt gesteld.

Herkennen correcte CE markering
Kenmerken van een correct aangebrachte CE-markering:

  • een opgestelde, ondertekende en aangeleverde Verklaring van Overeenstemming;
  • een CE markering in de juiste grafische vorm;
  • een compleet typeplaatje;
  • aanwezige signaleringen (teksten, pictogrammen, etc.) op de machine;
  • volledige gebruikershandleiding, in de juiste taal opgesteld en aangeleverd;
  • de juiste taal van de teksten op de machine en
  • het technische veiligheidsniveau is in orde.

 

Print dit artikel